යාච්ඤා අයැදුම්


 

සිල්වෙස්ත්‍රීන තාපසවරුන් නිරන්තරයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් මැදිහත් යැදුම් ඔප්පු කිරීමට කැපවී හිඳිති.

ඔබගේ යාච්ඤා ඉල්ලීම් කෙටියෙන් මෙම කොටසේ සටහන් කර (submit කර) අපවෙත එවන්න.

පහත කොටසෙහි ඔබගේ email ලිපිනය සටහන් කිරීමට කාරුණික වන්න. මන්ද ඔබව සම්බන්ධ කරගැනීමට අපට අවශ්‍ය වුවහොත් අප ප්‍රතිචාර දක්වනෙන් email ලිපිනය හරහා ය.